Przejdź do treści

Regulamin udostępniania treści cyfrowych w zamian za zapis na Newsletter

Poniższy regulamin określa zasady udostępniania treści cyfrowych w zamian za zapis na Newsletter.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – Mirosław Mamczur, adres: ul.Hallera 86d/17, 53-203 Wrocław, NIP 8322029593, e-mail: mailing@kartydatascience.pl, tel. 510027627
 • Formularz – formularz internetowy osadzony na blogu MiroslawMamczur.pl (https://miroslawmamczur.pl/) służący do zapisu na newsletter
 • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Użytkownikiem;
 • Newsletter – wiadomości e‑mail wysyłane przez Administratora na adres wskazany przez Użytkownika podczas zapisu i zawierające informacje dotyczące tego, co aktualnie dzieje się w świecie sztucznej inteligencji (newsy, artykuły, filmy, algorytmy, tutoriale, repozytoria, globalne trendy itp).
 • POCK – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Użytkownikiem,
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: https://miroslawmamczur.pl/
 • Użytkownik – osoba fizyczna zapisująca się na Newsletter i zawierająca w ten sposób z Administratorem umowę o dostarczenie Newslettera.

§ 2 Zamówienie i dostarczenie Newslettera

 1. Administrator oferuje Użytkownikowi zawarcie umowy na dostarczanie bezpłatnych treści w postaci Newslettera. W zamian za Newsletter Użytkownik musi udostępnić swój adres e-mail oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie go.
 2. Istnieje możliwość zakupu treści Newsletterów za określoną przez Administratora cenę bez konieczności zapisu na Newsletter. W tym celu wymagany jest indywidualny kontakt z Administratorem.
 3. Aby zawrzeć umowę zgodnie z § 2 ust. 1 Regulaminu, Użytkownik musi wypełnić Formularz oraz potwierdzić zapis na listę subskrybentów Newslettera, klikając w link wysłany na adres e-mail podany w Formularzu. Umowa uważana jest za zawartą po wyświetleniu strony potwierdzającej subskrypcję Newslettera.
 4. Newsletter będzie dostarczany Użytkownikowi poprzez wysłanie wiadomości na podany w Formularzu adres e-mail.
 5. Administrator dołoży starań, aby Newsletter był wysyłany raz w tygodniu i jednocześnie zastrzega sobie prawo do przerwy w wysyłaniu Newslettera bez podawania powodu.
 6. Administrator zastrzega sobie także prawo do zaprzestania wysyłania Newslettera w dowolnym momencie.

§ 3 Własność intelektualna

 1. Newsletter udostępniony Użytkownikowi podlega ochronie prawa autorskiego i może zawierać znaki towarowe.  
 2. Newsletter jest udostępniany wyłącznie do użytku własnego. Jakiekolwiek inne formy korzystania z Newslettera powodują naruszenie prawa autorskiego i mogą skutkować odpowiedzialnością prawną.

§ 4 Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1. Administrator ma obowiązek dostarczenia Newslettera zgodnie z umową. Zgodność z umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 2. Newsletter ma wyłącznie charakter edukacyjny lub informacyjny, nie stanowi i nie zastępuje indywidualnej porady. 
 3. Użytkownik może odstąpić od umowy o dostarczenie Newslettera w terminie 30 dni, co oznacza również rezygnację z otrzymywania Newslettera.
 4. Niezależnie od §4 ust. 4 Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, klikając odpowiedni link zamieszczony w treści każdej wiadomości e-mail wysłanej do Użytkownika.
 5. W przypadku, gdy Newsletter udostępniony Użytkownikowi jest niezgodne z umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia do jego zgodności z umową.
 6. Konsument może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na wcześniej podany adres e-mail.
 7. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji.
 8. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym, jest wyłączona w stosunku do Użytkownika innego niż Konsument lub POCK. W przypadku Konsumenta lub POCK, w zakresie odpowiedzialności za zgodność Newslettera z umową zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta. 
 9. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawieranymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Konsument może szukać na: http://polubowne.uokik.gov.pl. Konsument może skorzystać z platformy ODR, służącej rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. Platforma dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 5 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Formularzu jest warunkiem zawarcia umowy o dostarczanie Newslettera.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści w postaci Newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są w bazie Administratora na potrzeby obsługi Newslettera tj. wysyłki wiadomości e-mail, analizy statystyk i segmentacji bazy. Użytkownik zawsze może zwrócić się do Administratora o informację w zakresie przynależności do poszczególnych grup oraz wystąpić o modyfikację tej przynależności.
 5. Dane osobowe Użytkownika mogą być również przechowywane jako dane archiwalne, w celu ewentualnej obrony i ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową. Stanowi to prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Jednakże dane Użytkownika mogą pozostać nadal w bazie Administratora jako dane archiwalne w uprzednio wymienionym celu. 
 6. Adres e-mail Użytkownika może zostać przesłany do systemu reklamowego Meta w celu stworzenia grupy odbiorców reklam, a następnie targetowania do stworzonej w ten sposób grupy reklam określonej treści, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu własnych produktów lub usług.
 7. Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie informacje w tym zakresie zawarte są w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://miroslawmamczur.pl/polityka-prywatnosci/

§ 6 Wymogi techniczne

 1. Do korzystania ze strony i do zapisu na Newsletter konieczny jest dostęp do internetu, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies oraz aktualny system operacyjny. Do korzystania z Formularza oraz Newslettera konieczne jest także posiadanie aktywnej skrzynki mailowej.

§ 7 Postanowienia końcowe

 • Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany w Regulaminie z zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, znajduje zastosowanie Regulamin obowiązujący w chwili zawierania umowy.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad, na jakich umożliwia uzyskanie dostępu do Materiałów, z zastrzeżeniem, że nowe zasady nie znajdują zastosowania do umów zawartych przed zmianą zasad.  
 • Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 01.01.2024.